بسمه تعالی

تاریخ :………………………

شماره :………………………

پیوست :………………………

 متن ذیل صرفا به جهت مشاهده مفاد قرارداد و چگونگی توافقات فی مابین به جهت شفاف سازی روند معاملاتی  تهیه شده و بدون ورود اطلاعات طرفین و بدون مهر و امضاء مجموعه فاقد ارزش حقوقی می باشد.

قرارداد سبد گردانی و مشارکت در بازارهای مالی

 با عنایت به مفاد ماده 10 قانون مدنی در خصوص آزادی اراده در انعقاد قرار داد ها و  اینکه، طرفین قرارداد حاضردر نظردارند با یکدیگر همکاری تجاری داشته باشند لذا با توجه به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم که به اقرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته قرارداد مشارکت مدنی ذیل فی مابین:

ماده ۱ طرفین قرارداد :

الف :  قرارداد حاضر فیمابین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….به نشانی : تهران ، خیابان ستارخان ، پلاک 890 ، واحد 1 تلفن تماس : 44248143 -021 که من بعد در این قرار داد به اختصار سبد گردان ”  نامیده میشود از یکطرف،

و

ب : آقای /خانم ……………………………………… فرزند ………………………….. به شماره شناسنامه  …………………………… دارای کد ملی ………………………به نشانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………تلفن :……………………………………..  دارای شماره  که در این قرارداد اختصارا” ” صاحب سرمایه(اکانت) “نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیدند.

  

ماده ۲موضوع قرارداد :

۲ ۱ انجام معاملات مستقل در بازارهای مالی دیجیتال اعم از فارکس و کریپتو و سهام های مرتبط با تکیه بر دانش و تخصص طرف اول قرارداد و تامین سرمایه لازم از سوی طرف دوم قرارداد و با رعایت مفاد مندرج در قرارداد که علاوه بر تشخیص و تعامل بین طرفین و درک متقابل به توافق کامل بین ایشان رسیده و با امضاء قرارداد حاضر قبول تمامی آنها را تائید نموده اند .

۲-۲) ضمایم قرارداد:کلیه پیوست های مندرجه دراین قرارداد و تمامی اقدامات مکتوب مرتبطه با این قرارداد ازقبیل الحاقات؛ اضافات؛ اصلاحات، تغییرات، صورتجلسات، خلاصه مذاکرات و متمم های آتی میباشد که به امضاء طرفین یا نمایندگان منتخب آنان رسیده و جزء لاینفک این قرارداد بوده و به همراه اصل قرارداد پیکر واحدی را تشکیل میدهند.

۳-۲) شخص : شخص بغیر از مواردی که صراحتاً در این قرارداد مشخص شده به معنی شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد.

۴-۲) شخص ثالث : هر شخص حقیقی یا حقوقی بغیر از شرکاء اول ودوم بمنزلۀ شخص ثالث می باشد.

۵-۲) مفرد و جمع : کلماتی که بصورت مفرد و جمع در این قرارداد بکار رفته دارای هر دو معنی جمع و مفرد بوده و بکار بردن کلمه ای بصورت مفرد یا جمع موجب نفی دیگری نخواهد شد.

۶-۲) تاریخ : سال و ماه بکار رفته در این قرارداد به معنی سال و ماه شمسی است و بغیر از مواردی که ابتداء و انتهای تاریخ درج شده، سال به معنی ۱۲ ماه شمسی و ۳۶۵ روز و ماه به معنی ۳۰ روز و روز به معنی ۲۴ ساعت خواهد بود . ایام کاری در برگیرندۀ روزهای تعطیل نمی باشند لیکن ایام تقویمی شامل روزهای تعطیل نیز خواهند بود. 

ماده۳ مرکز اصلی

مرکز اصلی این مشارکت مدنی، دفتر مرکزی موسسه می باشد. کلیه مراسلات اعم از تبادلات حقوقی و غیر حقوقی صرفا در این مرکز و نشانی مندرج از سوی طرف دوم قابل پذیرش خواهد بود.

 ماده ۴  مدت مشارکت مدنی:

۱-۴) مدت مشارکت مدنی حاضر از تاریخ …………………. تاتاریخ …………………بمدت ……………. ماه  می باشد و درصورتیکه در طول مدت قرارداد فسخ و یا اقاله نشده باشد، با توافق کتبی طرفین قابل تمدید به مدت مورد توافق خواهد بود .

۲-۴) مذاکره برای تمدید و یا سکوت و یا تداوم فعالیت طرفین، مادامیکه توافق کتبی تنظیم و امضاء و مبادله نگردیده به منزله تمدید قرارداد تلقی نخواهد شد.

۳-۴) خاتمه مدت و یا فسخ قرارداد درخصوص تعهدات طرفین به مالکیت مشترک طرفین در موضوع و حفظ اسرار واطلاعات ماخوذه و التزام به استرداد اسناد و مدارک تاثیری ندارد و تعهدات طرفین در این خصوص تداوم خواهد یافت.

 ماده ۵ سرمایه:

۱-۵ ) سرمایه این مشارکت مدنی بشرح زیرمی باشد:

 آورده صاحب سرمایه(اکانت)(طرف دوم) مشتمل بر …………………. واحد  USDT (تتر) در چارچوب موضوع فعالیت  قرارداد حاضر می باشد.

آورده سبد گردان (طرف اول)، کلیه ملزومات و نیازهای مرتبط با اجرای موضوع قرارداد اعم از ملزومات فیزیکی   کلی است.

۲-۵) درصورتیکه صاحب سرمایه(اکانت) قصد خارج نمودن هر قسمت از آورده خود پیش از تکمیل دوره …………. قرارداد  فوق الذکر را داشته باشد، مراتب به صورت کتبی درخواست و سبد گردان مختار به پذیرش یا رد آن می­باشد.(لازم به ذکر است در خصوص پذیرش این موضوع از سوی سبد گردان ، وی مجاز به کسر ده درصد زیان وارده در قبال قطع خارج از موعد همکاری خواهد بود ، بدیهی است این امر تنها زمانی قابل اجراست که سبد گردان در ازای انجام موضوع قرارداد  و انجام تعهدات مندرج در قرارداد حاضر هیچگونه کوتاهی و خلف وعده ای نداشته باشد .

۳-۵) در صورت افزایش یا کاهش سرمایه نسبتهای مندرج در متمم قرارداد رعایت خواهد شد.

۴-۵) سرمایه مشارکت مدنی حاضر با توافق طرفین دفعتا” در اختیار سبد گردان بعنوان مدیر اجرایی قرار خواهد گرفت و سبد گردان بعنوان امین و وکیل طرفین متعهد است سرمایه دراختیار را در جهت موضوع قرارداد با قید شرط ضمان تلف جزئی و کلی مصرف نماید.

ماده۶ سود وزیان :

۱-۶ ) سود وزیان حاصله از مشارکت حاضر طبق رعایت متمم قرارداد به میزان ……………………………درصد در ماه بصورت علی الحساب از سوی طرف اول به طرف دوم پرداخت و در پایان دوره مشارکت سود و زیان حاصله محاسبه و تسویه خواهد شد. در صورت هر گونه توافق خارج از این شکل می بایست صریحاً نحوه مورد توافق در این قرارداد ذکر گردد.

۲-۶) سبد گردان، استرداد اصل سرمایه‌ی صاحب سرمایه(اکانت) و حداقل سود معینه را تا زمان استرداد اصل و سود متعلقه، تضمین و تعهد می نماید.

۳-۶) چنانچه صاحب سرمایه(اکانت) به هر دلیل تمامی یا قسمتی از سرمایه خود را زودتر از موعد مقرر در ماده ۴-۱ دریافت دارد پرداخت سود مندرج در بند ۶-۱ فوق به شرح توافق پیوست تغییر خواهد کرد.

۴-۶) در صورتیکه در پایان دوره، سود مشارکت صاحب سرمایه(اکانت) از میزان ………………….. دریافتی وی در طول دوره کمتر شد، سبد گردان از مال خود تا میزان پرداختی عهده‌دار تأمین مابه‌التفاوت خواهد بود.

ماده ۷ مدیریت اجرایی :

۱-۷) مدیریت اجرای قرارداد حاضر عهده سبد گردان خواهد بود

ماده ۸ وظایف مدیر اجرایی:

سبد گردان عهده دار هدایت، اجراء و نظارت بر حسن انجام امور قرارداد از جمله موارد زیر است :

مدیریت مستمر و دائم در خصوص قرارداد حاضر تا خاتمه مدت .

تأدیه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انجام موضوع قرارداد.

حفاظت از ابوابجمعی تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه سبد گردان برای حفاظت مزبور ضامن است.

 جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تبذیر

پرداخت/واریز سهم سود ماهانه به صاحب سرمایه(اکانت) به حساب اعلام شده مربوطه درپایان هر ماه شمسی.

نظارت بر عملکرد و پیگیری اجرای صحیح اقدامات در جریان.

ماده ۹ سایر حقوق و تعهدات طرفین:

۱-۹) تامین نیروی مجرب و متخصص با ضمانت حسن انجام کار  جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده سبد گردان می باشد.

۲-۹) صاحب سرمایه(اکانت) حق انتقال این قرارداد را جزئا یا کلا،ولو به صورت نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و غیره بدون موافقت سبد گردان را ندارد.

۳-۹ ) طرفین تأیید می‌نمایند که از موضوع و جزئیات مشارکت حاضر اطلاع کامل داشته و و دامنه قرارداد و الزامات تعریف شده در آن و همچنین تمامی مخاطرات اجرای موضوع قرارداد را بررسی و شناسایی کرده و به آن واقف هستند و دانش فنی و سایر نیازمندی‌های اجرای تعهدات خود را در اختیار دارند و یا می‌توانند تأمین کنند و هیچ‌گونه امر مجهول و مبهمی برای آن‌ها وجود ندارد که بعداً بتوانند در مورد آن به جهل خود استناد کنند.

ماده ۱۰ فسخ قرارداد :

۱-۱۰. ) طرفین با توافق یکدیگر می توانند نسبت به اقاله این قرارداد اقدام نمایند.

۲-۱۰) در صورت فسخ قرارداد از سوی صاحب سرمایه(اکانت) اصل سرمایه وی حداکثر ظرف دو روز کاری به وی مسترد می­گردد.

 ۳-۱۰) پس از تحقق اقاله و یا فسخ از سوی صاحب سرمایه(اکانت)، سبد گردان نسبت به محاسبه بدهی و مطالبات یکدیگر و تسویه حساب اقدام خواهد نمود. بدیهی است با توجه به تخصص سبد گردان ملاک برآورد هزینه اعلام سبدگردان خواهد بود .

ماده ۱۱ فورس ‏ماژور

۱-۱۱) هرگاه اجرای هریک از تعهدات موضوع این قرارداد از طرف هریک از طرفین، در نتیجة حوادث غیرمترقبه یعنی واقعه‌ای‏ که خارج از کنترل معقول طرفین باشد، از قبیل جنگ، سیل یا زمین‏ لرزه، بحرانهای اقتصادی ویا تحریم های بین المللی  ، هرگونه اختلال در ارائه خدمات اینترنتی ، متوقف گردد و یا به تأخیر افتد، طرف مربوطه از وظیفة ایفای تعهداتی ‏که واقعه فوق ‏الذکر بر آن اثر گذاشته است، تا زمانی‏که اثر واقعه مذکور متوقف گردد، معاف خواهد بود.

۲-۱۱) تغییر نرخ ارز فورس ماژور تلقی نمیگردد.

ماده ۱۲ حفظ اسناد و اطلاعات

۱-۱۲ ) طرفین قرارداد و نمایندگان، کارشناسان و کلیه عوامل مرتبط با موضوعات و فعالیت‏های قرارداد حاضر، متعهد هستند کلیة اطلاعات و اسنادی را که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار می‏گیرند یا از آن مطلع می‏شوند خواه سازمانی یا اجرایی یا فنی ویا مالی وحقوقی، کاملاً محرمانه تلقی نموده و در غیر از موارد قانونی و یا با موافقت کتبی و قبلی طرفین درطول مدت قرارداد و پس از قطع رابطه قراردادی طرفین، از افشای جزیی یا کلی آنان به هر شخصی و به هر شکل و بابت و حالت خودداری نمایند و در صورت کشف خلاف، متخلف علاوه بر مسئولیت کیفری، متعهد به جبران خسارات مادی، معنوی و اعتباری ناشی از آن به طرف مقابل خواهد بود.طرفین در هر صورت و شرایطی (دوران همکاری و یا پس از آن) متعهد می‏گردند، از افشاء و در اختیار قراردادن هرگونه اطلاعات فنی، اجرایی و سازمانی برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط یا غیرمرتبط با قراردادبه شخص ثالث خودداری نموده و آن را کاملاً محرمانه تلقی نمایند.

۲-۱۲) طرفین قرارداد می‏بایست به ‏محض کشف هرگونه استفاده و یا افشای غیرمجاز اطلاعات و یا موارد محرمانه یا هرشکل دیگر، شریک دیگر را مطلع نموده و به هر روش معقولی با یکدیگر در جهت بازیابی مالکیت اطلاعات و یا موارد محرمانه همکاری نموده و مانع استفادة غیرمجاز آن در آینده گردند.

۳۱۲) هریک از شرکاء ممکن است اطلاعات محرمانه را حسب دستور مقامات ذی‏صلاح قضایی افشا نماید که در این صورت باید قبل از چنین عملی به ‏صورت مستدل و کتبی شریک دیگر را مطلع و توافق ایشان را کسب نماید.

 ماده ۱۳ حل اختلاف

۱-۱۳) کلیۀ حقوق و تعهدات و روابط مالی و حقوقی طرفین قرارداد تابع قوانین و مقررات جاریه در جمهوری اسلامی ایران است و قوانین مربوطه حاکم بر روابط طرفین خواهد بود. 

۲-۱۳) در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد، موضوع یا موضوعات مورد اختلاف بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق از طریق …………………………………………….. حل و فصل می گردد

۵-۱۳) نظر داورمرضی الطرفین منتخب فوق برای طرفین قطعی غیر قابل اعتراض و لازم الاجراء می باشد.

۶-۱۳ ) حق الزحمه داور عهده محکوم علیه می باشد.

۷-۱۳) رای داوری از طریق پست پیشتاز به طرفین ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۴ اقامتگاه قانونی و مکاتبات

اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد، نشانی های مندرج در صدر این قرارداد بوده و مادامیکه تغییر آن کتبا” به طرف مقابل ابلاغ نگردیده به منزله اقامتگاه قانونی طرفین محسوب میگردد.

 ماده ۱۵ نسخ قرارداد

این قرارداد در پانزده ماده، و دردو نسخه تهیه، تنظیم و درتاریخ ……//…. در شهر تهران امضا و مبادله گردید و همگی نسخ آن دارای ارزش واحد هستند.

 

طرف اول(عامل)                                                         صاحب سرمایه(اکانت)

 

 

دلیل بازگشت وجه

You have not selected any currencies to display